Jens Berthelsen 
 lektor, ph.d., cand.psych. 

 

Interesseområder:

-  SOCIAL PSYKOLOGI
-  KULTUR PSYKOLOGI
-  PÆDAGOGISK PSYKOLOGI

 aktuelt tema:   
          DILEMMAET
SOM DYNAMO FOR VÆKST OG FORANDRING
 

- om hvordan mennesker, kulturer og samfund kan rumme modsætninger og udvikle sig derved.

Dilemmasituationen er en udfordring hvor tvivl, ambivalens og modstand kan blive åbner for kreativitet og nye perspektiver. (læs mere)

.

Undervisningsområder

 • pædagogisk psykologi
 • undervisning og formidling af psykologi
 • psykologisk rådgivning
 • samtale og kommunikation
 • supervision
 • professionsarbejde
 • psykologprofessionen
Forskningsinteresser
 • forandringsprocesser i individer og samfund
 • dilemmapædagogik
 • voksenpædagogik modstand mod ændring,
 • overskridende læring og dilemma pædagogik
 • induktiv (oplevelsesorienteret) undervisning
 • faglig videoformidling
 • eksistentiel terapi
 • universitetspædagogik

 

Jens Berthelsen

Institut for Psykologi


Tlf. arbejde 35 32 48 00      hjem       39 63 66 18
 jens@dilemmaet.dk

 

Faglige tilgange

 • humanistisk psykologi
 • læring, experiental learning
 • gruppe-dynamik
 • socialkonstruktivisme

 

Praktisk uddannelse & erfaring

 • Organisationskonsulent(4år)
 • Int. udd. som proceskonsulent (2år)
 • Klinisk psykolog ved skolevæsnet (2år)
 • Int. udd. som psykoterapeut (2år)
 • Autoriseret psykolog (2år)
 • Pædagogisk konsulent (10 år)
 • Foredragsholder
 • Kursusleder
 • Workshoparrangør

 

 

Udvalgte publikationer:
 -   SE OMTALE OG LÆS ! 

 

- bog om dilemmalæring: DILEMMAET SOM LÆRER (2001)

- artikel om psykologi og politik:  BLANDT DE BLINDE ER DEN ENØJEDE KONGE (2006)

- lærebog om relationskompetenceLÆRERDILEMMAER (2006)

- artikel om ressourcesvage:  EMPOWERMENT GENNEM DILEMMAPÆDAGOGIK (2006)

- artikel om det ondeDILEMMAETS ÅBENBARINGER (2003)

- artikel om fremtidsmennesket:  KULTURENS NYE ANSIGTER (2001)

- artikel om ungdommen: NYE MENNESKER TIL ET NYT SAMFUND (2003)

- artikel om paradigmeskift: NÅET TIL ET VADE STED (2002)

-  artikel om dualisme: FIGUR OG GRUND (2006)

- artikel om spiritualitet: VIDEN, TRO OG OVERTRO (2004)

- Ph.D. afhandling: DILEMMAET SOM LÆRER (2000)
 

Andre stadig aktuelle:

- oplæg om karriere uddannelse:  DILEMMA LEARNING IN MID-CAREER EDUCATION (2003)

- artikel om modstand i undervisning: PASSIV AGGRESSION I VOKSENUNDERVISNINGEN (1989, 1999)

- artikel om kønsforskelle på universitetet: KØN OG EKSAMENSOPGAVER (1992)

- artikel om dilemmapædagogik: DILEMMAPEDAGOGY IN UNIVERSITY EDUCATION (in print) (2004)

 


 

 

bog om dilemmalæring:

DILEMMAET SOM LÆRER  -   om undervisning med læring gennem dilemmaer

Forlaget Samfundslitteratur, nov.2001. 390 sider
 
 
 

Se også
Forord af professor Per Schulz Jørgensen     om dilemmabegrebet

Forfatterens forord om baggrunden for og udviklingen af en 'dilemmapædagogik'

Indledningen til bogen med postmoderne tilgang, indholdsbeskrivelser af de enkelte kapitler og læsevejledning  

Læs udvalgte kapitler:         

                  I del:  DILEMMABEGREBET
 1: AT VÆRE I DILEMMA - psykologiske og pædagogiske betragtninger over dilemmabegrebet.
 2:  RUNDT OM DILEMMAET -
dilemmaer i dagligdagen

                 II. del: FORTÆLLING OM UNDERVISNING
3:  PÆDA­GOGIK MED UPÅ­AGTEDE DILEMMAER - under­visningens opbygning og funktion.
4:  OPTAKTEN  -
opbyg­ning af et frirum for læringsprocesser.

5:  DEN PROFESSIONELLE RELATION   - praktisk rådgivertræning

6:  AT FÅ SPEJLET HOLDT OP  - selvkonfrontation gennem video

7:  GRUPPELIV  - samarbejde og gruppe­processer­

8:  TVEDELING - brydningen mellem de to hovedstrenge

9: EKSEMPLARISK ARBEJDE -  om læringsorganisationen                                                       
10: VEJEN UD  -
eksamen og udbyttet.

11: DILEMMAMØNSTRE opsamling, analyse og refleksion 

12: AT UNDERVISE MED DILEMMA - om pædagogikken og læreren

             III. del: FREMTIDSPÆDAGOGIK

­13. : DILEMMALÆRING  - erfaringsdannelse i dilemmasituationer

14 :  FREMTIDSMENNESKET - behov for nye kvalifikationer

15 : DILEMMAPÆDAGOGIK - model for tilrettelæggelse af undervisning med dilemmasituationer

16 :  BEGRÆSNINGER OG MULIGHEDER - kritisk syn på metode og gyldighed

 Illustrationer

Litteratur

 


 
  artikel om 'det onde':

Dilemmaets åbenbaringer og det onde

Kan dilemmasituationen bidrage til at afdække 'det ondes funktion' i industrisamfundet og måske være ubevidst ressource i fremtidens kommunikationssamfund?

På tærsklen til en ny tid stilles vi krav om omstilling til nye måder at fungere på i arbejds- og privatliv. Vi stilles ofte i dilemma mellem at opnå nye goder og svigte vore idealer - eller at sakke bagud.

I artiklen præsenteres en model for personlig udvikling og ændring gennem dilemmasituationer. I stedet for kun at være en ubehagelig konflikt kan dilemmaet opfattes som udfordring og en genvej til skift i tilgange - approaches, diskurser, paradigmer.

Det onde opfattes i artiklen som en samfundsskabt konstruktion og tilpasningsmekanisme til den industrielle produktion. Det uacceptable og utilladelige er blevet defineret som det onde og derfor blevet benægtet og fortrængt. Ved kulturskift kan det vise sig, at mennesker i dilemmaets afmagtssituation kan møde og udnytte 'det onde' i form af de fortrængte ressourcer og herigennem frigøre sig fra dualismens enten-eller og nærme sig et mere rummeligt både-og.

Psyke & Logos nr. 1, 2003

       Læs hele artiklen

 

 artikel om fremtidsmennesket:

 
Kulturens nye ansigter

Forestillinger om en ny personlighedsstruktur i en ny verdensskultur

Jens Berthelsen

Når samfundets hovedfunktioner ændres, ændres kulturen. Og når kulturen ændres, ændres menneskenes muligheder og selvopfattelse også - og med den vore forestillinger om den menneskelige psyke og de psykologiske teorier. Krav til det enkelte menneskes arbejdsindsats og almindelige livsvilkår ændres i disse år hastigt. Vil det være nødvendigt at udvikle en ny personlighedsstruktur, hvis mennesket ikke skal løbes overende af en ny verdenskultur? Artiklen nærmer sig problematikken ved at sætte fokus på tre generationers personlighedsstruktur og samfundsmæssige baggrund: Mellemkrigsgenerationen, 68-generationen og unge i dag. Træk ved ungdommen peger på nye måder at opfatte og håndtere sig selv og omverdenen på, der kan varsle et paradigmeskift.

Artiklen tegner omridset af en ny personlighedsstruktur i det socialt-autonome mennske, hvor skellet mellem system og individ svækkes, og den sociale relation i kontakt-og handlerum bliver betydningsfuld som formende kraft. 

Psyke & Logos, nr. 1, 2001

Læs hele artiklen
Abstract in english

og

 

      artikel om ungdommen

Nye mennesker til et nyt samfund

KVAN 66, 2003

      Læs hele artiklen

 

artikel om paradigmeskift:

Er de store teoriers tid forbi?

 

 

 

  

 

Læs hele artiklen

Psykolognyt, 2002

 

 

 


 artikel om spiritualitet:

VIDEN, TRO OG OVERTRO

Det spirituelle - globaliseringens nye udfordring til psykologien

Jens Berthelsen

Artiklen argumenterer for nødvendigheden af at acceptere nye forståelsesformer ved overgangen fra industrisamfund til kommunikationssamfund. Gamle dogmer, som bygger på en relativt overskuelig, stabil og kontrollerbar verden, kommer til kort i globaliseringens hyperkomplekse verdensbillede. Mennesker der er opvokset med realitetstestning i forhold til dualismens opsplittede opfattelser må arbejde sig igennem dilemmaet mellem det gamle og det nye for at kunne acceptere og integrere nye tænke og handlemåder. Artiklen søger efter tegn på det nye - og anderledes. Der er tegn på at psykologistuderende bruger teori på en anden måde, tegn på at de store psykologieske teorier mister betydning og tegn på at erfarne psykologer interesserer sig for overskridende tænkning. Der er også mange tegn på at unge har ganske andre mål, fremgangsmåder og selvforståelse end deres forældre. Viden, tro og overtro ses nu som ressourcer der ikke mere er klart adskilte. Det spirituelle er ved at blive stuerent.

Mit projekt drejer sig om at undersøge muligheder for at inddrage spirituelle arbejdsformer i den etablerede psykologi. Det kræver at jeg som undersøger forholder mig åben og udogmatisk og gennem deltagerobservation søge at lære den fremmede verden at kende. Gennem induktive kvalitative undersøgelsesmetoder og grounded theory tilstræber jeg at opstille hypoteser og nye alternativer. Det sker blandt andet gennem interview, egen deltagelse i clairvoyance, gennemgang af teori om 'den åndelige verdener' og deltagelse på kursus. Ved at være åben og opmærksom på tegnene undervejs mener jeg at kunne konstatere at der findes andre professionelle der har alternative indgange til det menneskelige følelsesliv der kan bryde gængse psykologiske forforståelser, give psykologien nye ressourcer og forbedre mulighederne for at virke i interkulturelle situationer. Det er væsentligt at kunne være til stede og kunne arbejde på lavere bevidsthedsniveauer på en en ikke kognitiv måde er min konklusion.

I artiklen søger jeg at beskrive min rejse mod det ukendte med sympatiserende besøg hos mennesker der er beskæftiger sig med transcendente oplevelser og metafysiske konstruktioner. Artiklen beskriver således de første skridt i en tilegnelse af en mere rummelig forståelse af mennesker, samt udvikling af nye kompetencer og arbejdsformer som bygger på fællesmenneskelige opfattelser som kan benyttes ved tilpasning til globalisering og transkulturelle forståelser.

Artikel om dualisme:    FIGUR  OG  GRUND

Vores grundlæggende opdeling af omverden fører til forenkling. -  

Det kan være en hjælp i en uoverskuelig dagligdag,
men vi risikerer også at blive forført i et samfund med stærke underliggende interesser.

Læs hele artiklen

 

Artikel om psykologi og politik:
BLANDT DE BLINDE ER DEN ENØJEDE KONGE
- eller
         Hvorfor engagere sig –   det går jo godt?

 

Psykologiske teorier om menneskets livslange opbygning af grundholdninger og måder at forholde sig på til egen kultur synes i de senere år at komme til skamme. Mennesker man troede havde en dyb integreret demokratisk personlighed, synes ikke at tage notits af at forhold som langt overskrider tolerancen for det danske samfundssind. Handlinger som  tidligere blev betragtet som psykopatiske og racistiske accepteres i den brede offentlighed. Hvordan kan det være at ’den gode opdragelse’ på ganske kort tid sættes ud af kraft tilsyneladende uden moralske tømmermænd?  
Psyke & Logos nr. 1, 2006

Læs artiklen

 

 

Artikel om ressourcesvage:


EMPOWERMENT OG DILEMMAPÆDAGOGIK

 

I:    Elle, B. , Nielsen, K. og Nissen, M. (red.):

PÆDAGOGISK PSYKOLOGI
- positioner og perspektiver

 

Roskilde Universitetsforlag (2006)

 

Læs artiklen

 

 

Lærebog om relationskompetence: LÆRERDILEMMAER

Læs inledning og indhold

 

Ph.d.-afhandling:

 

Dilemmaet som lærer 

- en fænomenologisk beskrivelse og analyse af dilemmaer og deres virke som ændringsformidler i pædagogiske og almentmenneskelige sammenhænge

 Danmarks Pædagogiske Universitet, nov.2000

Resumé

Står vi over for et skift af menneskelige værdisæt? Er en ny personlighedstype nødvendig for at kunne fungere i arbejde og privatliv efter årtusindskiftet? Er der i så fald nye kvalifikationer, mennesket må tilegne sig, mens andre må aflæres? Det er baggrundsproblematikken for afhandlingen.

Afhandlingen tager udgangspunkt i undersøgelse af en række undervisningssituationer, hvor deltagerne synes at opnå særlige kompetencer til at fungere i uoverskuelige situationer, gennem at blive holdt fast i dilemmaer - 'umulige valg' uden løsninger. Typiske dilemmasituationer i undervisningsforløb, hvor psykologistuderende under lærersupervision træner i rådgivning og gruppeudvikling med støtte i videooptagelser og procesevaluering beskrives ud fra deltagerrapportering og lærerobservationer.

Deltagernes oplevelser og undervisningssituationerne analyseres ud fra en epistemologisk, fænomenologisk tilgang og eksplorativ, induktiv metode. Der gives et signalement af dilemmaet og dets virkemåder, som foldes ud i et almenmenneskeligt perspektiv. Dilemmaet defineres som et personligt problem uden løsninger. I sine forsøg på at komme ud af låsningen søges nye veje, der kan resultere i ny erkendelse. Dilemmaet sættes i relation til problemet, paradokset, konflikten og den eksistentielle valgsituation.

Blokering af processen i dilemmasituationer synes at kunne forklare grænseoverskridende læring og erfaringsdannelse. Den sættes i relation til traditionel autoritær vidensformidling, til humanistisk erfaringspædagogik og til dialektisk holdningspåvirkende undervisning. En model for undervisning med inddragelse af dilemmasituationer udarbejdes og står til afprøvning i forhold til kompetenceudvikling hos næste generation. En kompetenceudvikling som må ses i lyset af et sandsynligt paradigmeskift: fra 'viden og kontrol' til 'tro og tillid'; fra 'enten-eller' til 'både-og'. 

En undervisningsmodellen er således baseret på erfaringer fra træningssituationer og udviklingen af dilemmabegrebet. Undervisning må ske i et 'skærmet frirum' med et psykologisk trygt klima med frigørelse læringsnormer, hvor deltagerne fanges ind i dilemmasituationer, kan slippe (aflære) gamle paradigmer, eksperimentere med nye veje og opnå en trinhøjere erkendelse både af deres gamle værdisæt og nyopdagede. Underviseren har vigtige opgaver som rammesætter og sikkerhedsnet men må også personlig involvere sig, både som udfordrer og søge 'optimal konfrontation' og som inspirator med støtte og omsorg, samt i sidste fase som realist, der konfronterer deltagernes nye grænseoverskridende erkendelser med omverdenens realiteter efter undervisningsforløbets afslutning. 

Afhandlingen afsluttes med etiske og videnskabsteoretiske betragtninger i relation til modellens validitet og reliabilitet samt muligheder for at anvende 'dilemmalæring' ved uddannelse i det nye årtusinds begyndelse.

Afhandlingen har tre spor: et pædagogisk-undervisningsmæssigt, et fænomenologisk-forskningsmæssigt og et narrativt -formidlingsmæssigt. Livsverdenens sprog og billeder med metaforer og symbolik er benyttet i bestræbelserne for at metakommunikere med læseren med tilbud om anvendelse af ideerne om dilemmaers erkendelsesmæssige potentiale.
 

Oversigt over afhandlingens indhold

( indeholder beskrivelse af de enkelte kapitlers indhold)


 

Afhandlingen kan anskaffes gennem  'Danmarks Pædagogiske Universitet' og universitetsbibliotekerne eller ved henvendelse til forfatteren (35 32 87 51; 
e-mail: jens.berthelsen@psy.ku.dk)


PASSIV AGGRESSION - som voksenpædagogisk problem
af Peter Berliner og Jens Berthelsen
(Nordisk Psykologi 1989, 41 (4)) og rev. I: Illeris, K.(red.)(2000): Tekster om Læring

  Passiv aggression kan i undervisning, der inddrager deltagerne personligt, komme til udtryk ved en psykologisk forsvarsmekanisme til beskyttelse mod personlig følelsesmæssig involvering og inddragelse af livserfaringer.
Den kommer til udtryk gennem passivitet, skjult modstand, indirekte kritik, distance og intellektualisering. Den passive aggression kan ses som udtryk for at personen og eller gruppen er i en position hvor gammel viden kommer til kort og nye perspektiver ligger umiddelbart for.

LÆS HELE ARTIKLEN (pdf)

 

KØN OG EKSAMENSOPGAVER

- undersøgelse af kønsforskelle i universitetsstudier

 

Læs hele artiklen (pdf)

 

 

 

Visuelle medier      - video og DVD        

 

Video/DVD produktion i samarbejde med ’Dansk Psykoterapeutisk selskab for Psykologer’ ved ’Dansk Psykologforening’:

 

FOREDRAG:

Alice Theilgaard: Neuro science, psykologi og kreativitet 2005

Judy Gammelgaard: Mellemværende - en diskussion af begrebet borderline. 2005

Birgitte Brun: Psykolog på Sankt Hans 2006

Bo Møhl: Coping med Cutting - om selvskadende adfærd 2006

 

SUPERVISIONSVIDEOER:

 Kognitiv supervision (supervisor Nicole Rosenberg Kristiansen) 2005

Psykologen i rollen som den gode mor (supervisor: Werner Regli) 2004

Parallelproces: Angst og undvigelse (supervisor: Werner Regli) 2004

Psykiatrisk assistance (Supervisor Werner Regli) 2003

Psykologen i akut krise (Werner Regli) 2003

 

UNDERVISNINGSVIDEOER:

Duellen - om nonverbal kommunikation 2001

Rundt om sjælen – introduktion til psykologistudiet 1995

 

 

 


 

Igangværende og planlagt forskning

Se omtale af DILEMMA-FORSKNING

 1. Pædagogiske dilemmaer. Lærebog med cases til undervisning i psykologi og pædagogik på lærerseminarier
 2. Videoprogrammer med terapidemonstrationer (Formidlingsprojekt)
 3. Umulige muligheder: Monografi om dilemmapædagogik i folkeskolen.
 4. Nye perspektiver på læring. Til antologi om pædagogisk psykologi.
 5. Universitetspædagogik. Udvikling af nye studieformer ud fra læringsproces (artikel)
 6. Kvalificering af lærere til induktiv undervisning med 'experiental learning' (bog)
 7. Dilemmapædagogik - undervisning med overskridende læring (artikel)
 8. Opslagsbog for opgaveskrivere
 9. Instruktionsbog med øvelser til psykologiundervisning


Studie-  og forskningsophold 

 • Nuuk og Aasiaat, Grønland
 • San Fransisco
 • Provo, Utah
 • New York
 • Kenya
 • Esalen, Californien
 • Leicester, UK
 • Washington D.C.
 • Katmandoo, Nepal
 • Toscana, Italien
 • San Cataldo, Italien

Foredrag, kurser, gæsteforelæsninger
                               
efter år 2000

                           Arrangør/deltagere/form/tema/sted/år:

  

 • Silkeborg seminarium: Lærere og studerende (foredrag) : Fremtidsmennesket. Silkeborg 2001

 • Dansk Universitetspædagogisk Netværk (konference): Dilemmaet som lærer. Kbh. 2001

 • Danmarks Pædagogiske Universitet (gæsteforelæsning): Empowerment gennem proceskonsultation med dilemma. Kbh. 2001

 • Københavns Dag-og Aftenseminarium (foredrag): Ny ungdom – nye kompetencer. Kbh. 2001

 • Dansk Psykologforenings Årsmøde (workshop): Paradigmeskift og næste generations dilemmaer.  Odense, 2001,

 • KDAS voksenpædagogisk forum/undervisere (kursus): Dilemmaer i voksenundervisningen. Kbh., 2001

 • DPU, Projekt ’Ulighed og sundhed i skolen’ (oplæg): Dilemmapædagogik. Kbh. 2001

 • Center for Systemudvikling Århus Universitet  (workshop): Anvendt socialpsykologi  Silkeborg, 2002

 •  AOF Holbæk: kursus for undervisere (kursus): Nye læreprocesser. Holbæk,  2002

 • Dacapoteatret (Performancedag med skuespillere): Dilemmaer som livsvilkår. Odense, 2002

 • Høgskolen i Oslo (fagdag): Umulige muligheder. Oslo,   2002

 • FVU mat. lærere VUC lærere (pædagogisk fagdag): Modvilje mod matematik. Svendborg, 2002

 • Danmarks Pædagogiske Universitet, sociologi (forelæsning): Dilemmapædagogik København, 2002

 • Dansk Sundhedspsykologi 10 år (konference oplæg): Fremtidens klienter. Kbh., 2002

 • Dansk Universitetspædagogisk Netværk: Universitetslærerkonference (workshop): Dilemmaet som drivkraft Århus 2002.

 • Københavns Skoleembedsmandsforening, skoleledere:(foredrag): Kommunikativ ledelse: Nået til et vadested. Munkebjerg, Vejle, 2002.

 • Århus Dag- og Aftenseminarium (pædagogisk dag): Dialoglæring og teamlæring. Varna, Århus, 2002.

 • Sundhedspædagogik  (kursus) :Læring gennem dilemmaer. Kbh. 2003

 • AOF – FIU: Fagbevægelsens undervisere (kursus): Undervisning med læring gennem dilemmaer. Kbh.  2003.

 • Voksenpædagogisk center, Vestsjælland (kursus): Dilemmaet som lærer, Holbæk, 2003.

 • Undervisere ved Den sociale højskole, Odense(kursus): Dilemma og kompetenceudvikling. Odense, 2003.

 • WACE 2003 (lecture): Dilemmalearning in Universitety Education. Rotterdam.

 • Psykologilærerforeningen ved de gymnasiale uddannelser: Selvmotivation, læreprocesser og valgkompetence. Kbh. 2003.

 • Psykologilærerforeningen, Roskilde: Psykologisk retninger og paradigmenskift. Roskilde 2003.

 • CBS: International MBA/MPA Programme (workshop): Midcareer Education. Kbh. 2003.

 • WACE, Rotterdam Polytecnic : Dilemma-learning in mid career education.  2004.

 • Københavns Universitet, Psykologi (forskningspræsentation): Umulige muligheder for svage børn. Kbh. 2004.

 • Nordisk Psykologkongres 2004: globalizations and the change from a positivistic to at constructionistisc Psychology. Copenhagen 2004.

 • CVU- Fyn: Socialkarakter og globalisering , Odense 2004.

 • Institut for Arkæologi og Etnologi, KU(foredrag): Køn og eksamensopgaver, København, 2004.

 • Auschwitz dagen: workshopledere (weekendkursus): Dilemmaer omkring opfattelsen af folkemord. Snekkersten, 2004.

 • Folkeuniversitetet (kursus): Dilemmaet som dynamo for vækst og udvikling. København, 2005.

 • Psykologilærere og skolevejledere (oplæg): Psykologiformidling. 2005

 • MPO, RUC (forelæsning): Læring og kompetencer I samfundsmæssigt perspektiv . Roskilde, 2005.

 • Læring og kompetence i samfundsmæssigt perspektiv. marts 2005.

 • DPU, Pæd. Sociologi (forelæsning): Om pædagogisk psykologi, læring og ændring i nye kontekster. Kbh. 2004.

 • Social- og Sundhedsskolen i Randers (kursus): Dilemmaet som mulighed for udvikling. 2005.

 • Undervisere ved TR- uddannelser, FIU og AOF (kursus): Dilemmapædagogik og Dilemmaspil. Kbh.  2006.

 • Folkeuniversitetet (kursus): Dilemmaet som dynamo for vækst og udvikling. Kbh. 2006.

 • Vejle Amt, Komplekse liv: Konference om sundhedsfremme, (foredrag): Forandring med dilemmaet som dynamo. Hindsgavl slot, Middelfart: 2006.

 • Åbent Universitet (foredrag): Dilemmaet som mulighed. Kbh. 2006

 • AUC, Inst. f. Uddannelse, Læring og Filosofi (gæsteforelæsning): Dilemmaet som dynamo for vækst og udvikling. Ålborg, 2007

 • Tysklærere ved handelsgymnasier. Munkebjerg Vejle:  2007

 • Institut for Antropologi ved KU (diskussionsoplæg): Det metafysiske: Magi og spiritualitet. Kbh, 2007.

 • Randers kommune: Nyansatte lærere (kursus): Lærerdilemmaer  - om relationel pædagogik. Ry,  2007.

 • Undervisende sygeplejersker ved Psykiatri ’Fjorden’ (kursus): Forandring og modstand. Roskilde, 2007.

 Publikationsliste

 • Berthelsen, J.(prod.) (2007): Coping med Cutting. Video(35 min) med Bo Møhl. Dansk Psykologforening
 • Berthelsen, J., Schultz Jørgensen, P. & Smidt, E.(2006): Lærerdilemmaer – en bog til arbejdet med det pædagogisk-psykologiske fagområde i læreruddannelsen. Kroghs forlag.
 • Berthelsen, J.(2006): Figur og grund – to forholdemåder. Psykolognyt
 • Berthelsen, J.(2006): Psykolog på Skt. Hans Video 35 min. m/ Birgitte Brun. Dansk Psykologforening.
 • Berthelsen, J.(2006): Empowerment gennem dilemmapædagogik. I: Elle, B., Nielsen, K. & Nissen, M.(eds): Pædagogisk Psykologi – Positioner og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag.
 • Berthelsen, J.(2006): Blandt de blinde er den enøjede konge, Psyke og Logos, 1, 2006
 • Berthelsen, J.(2005): Mellemværende – en diskussion af begrebet borderline. Video (35 min.) med Judy Gammelgaard. Dansk Psykologforening.
 • Berthelsen, J.(2004): Viden tro og overtro. Psyke & Logos nr. 1 2004.
 • Berthelsen, J.(2003):   Dilemmaets åbenbaringer og det onde. Psyke & Logos temanummer: Det onde. nr. 1, side 276-298
 • Berthelsen, J. & Nedergaard, A(1992): Dilemma-learning i mid-career education. WAC, Rotterdam
 • Berthelsen, J.(2003): Nye mennesker til et nyt samfund. KVAN temanummer: Ungdom. 23.årg. nr.66 side 52-65
 • Berthelsen, J.(prod.)(2002): Video om supervision og psykoterapi. 5 videoprogrammer med supervision af psykoterapeut med titlerne: 1. Psykologen i akut krise, 2. Klient med depressiv mor, 3. Psykiatrisk assistance?, 4. Kriseterapi - låst fast, 5. Psykologen i rolle som den gode mor. Dansk Psykoterapeutisk Selskab og Københavns Universitet. 2002
 • Berthelsen, J.(2001): Nået til et vadested. - Er de store teoriers tid forbi. Psykolognyt
 • Berthelsen, J.: Dilemmaet som lærer. Om undervisning med læring gennem dilemmaer. Samfundslitteratur. Kbh. 2001
 • Berthelsen, J.: Kulturens nye ansigter. Forestillinger om en ny personlighedsstruktur i en ny verdenskultur. Psyke&Logos, 1, 2001
 • Berthelsen, J.: Duellen – om nonverbal kommunikation. Video, 45 min. Københavns Universitet  
 • Berthelsen, J.: Dilemmaet som lærer. En fænomenologisk analyse dilemmasituationers virke som drivkraft og ændringsformidler ved overskridende undervisning (400 s.) Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet 2000
 • Berthelsen, J.: Project-forum: organizing students’ real-life project-work in university studies. Project-work in University Studies. Roskilde University, 1997 
 • Berthelsen, J.: Efter evalueringen, Psykolognyt 3, 1997
 • Berthelsen, J.: Medlemmernes blad, Psykolognyt 1996
 • Berthelsen, J.: Den psykologiske profession, Psykologistudiet, 1996
 • Berthelsen, J.: Hvem læser psykologi, Psykolognyt 17, 1996
 • Berthelsen, J.: Hvem er de nye psykologistuderende, Spørgeskemaundersøgelse, Psyk.Lab. 1996
 • Berthelsen, J.: Det syge hus. Universitetsavisen. 15, 1995  
 • Berthelsen, J. og Forchhammer, H: Projekter efterlyses -om praksis, Psykolognyt 7, 95
 • Berthelsen, J.(instr.): Rundt om sjælen. Video 45 min. Psykologisk Laboratorium
 • Berthelsen, J.: Psykologisk Laboratorium atter besat. Psykolognyt, 1. 1995
 • Berthelsen, J., Jacobsen, A., Laursen, P. Fibæk & Simonsen, B.: Pædagogiske udfordringer i de højere uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Netværk, 1994
 • Berthelsen, J.: Det var synd – hun var ellers sådan en sød pige. Psykolognyt. 4. 1994
 • J. Berthelsen: Psykologers uddannelsessystem, Psykolognyt, nr. 6 , 94 
 • Jens Berthelsen: Profession og praksis - på psykologistudiet. Psykolognyt nr. 1, 1993, s. 6-7
 • Jens Berthelsen & Litte Frehr: Op af sumpen. Projekt med igangsætning af studerende, der er gået i stå med specialet. Psykologisk Laboratorium & Det psykologiske studienævn, 1992, 65 s.
 • Jens Berthelsen: Optagelse på psykologistudiet. Psykolognyt nr. 11, 1992, s. 400-04
 • Jens Berthelsen: Køn og eksamensopgaver - en explorativ undersøgelse. Nordisk Psykologi nr. 4, 1992, s. 271-292.
 • Jens Berthelsen: Ny generation af psykologer på vej - om rekrutteringen til psykologistudiet før og nu. Psykolognyt nr. 10, 92 s. 361-66
 • Jens Berthelsen & Aage Nedergaard (red.) : Uddannelse og informationsteknologi. Center for uddannelseforskning. Handelshøjskolen i København, 1991, 67 s. 
 • Jens Berthelsen (ed.): Kvote 2 - forsøg med udvælgelse af ansøgere til psykologistudiet gennem optagelsessamtale, Studienævnet for Psykologi, Københavns Universitet, juni 91, 44 s.
 • Jens Berthelsen(prod.): Rundt om sjælen - en introduktion til psykologistudiet på Københavns Universitet. KUA- videoprogram, 1991, 30 min
 • Berthelsen, J. Duellen - om nonverbal kommunikation. København 1989, KUA AV/ITV videoprogram 20 min.
 • Berliner, P., Berthelsen, J. & Bram, J.: Passiv Aggression – modstand mod ændring. Unge Pædagoger, 5. 1990
 • Berliner, P. & Berthelsen, J. Passiv Aggression - som voksenpædagogisk problem, Nordisk Psykologi 89, 41,4 s.301-15.
 • Berthelsen, J. Esalen - Center of Growth and Development. København 89, KUA AV/ITV, videoprogram 20 min.
 • Berthelsen, J. & Mørch, A.T.: Interaktiv video. Studerendes hjælpemiddel i undervisningen, Kræmmerhuset, 88, 9 s. 13-15
 • Berthelsen, J., Illeris, K. & Poulsen, S.C.: Innføring i prosjektarbeid, Oslo 1987, 173 s
 • Berthelsen, J. Brug video, Dansk Psykolognyt 87, 11, s 379-81
 • Berthelsen, J.: Indeklima – giftige lofter. Humanist. 6, 1987
 • Berthelsen, J. Psykologens kvalifikationer og erhverv. I: Susanne Lunn og Nicole Rosenberg(eds.) Psykologi - En indføring i teori og anvendelse. Reitzel, København 1986, s. 140-149
 • Berthelsen, J, Illeris K., Poulsen, S.C.: Grundbog i Projektarbejde - teori og praktisk vejledning. Unge pædagoger, København 1986, 149s
 • Berthelsen, J Fokus på indeklimapsykologi, Dansk Psykolognyt 86, 2, s. 45-52
 • Berthelsen, J.: Videopsykologi, Indput, 8, 1985
 • Berthelsen, J. Indeklima - følt af medarbejderne. (151 s) Københavns Universitet, 1985
 • Berthelsen, J.: Fyringer. Dansk Psykolognyt, 16, 1982
 • Berthelsen, J., Illeris, K. og Poulsen, S.C.: Projektarbete- Erfarenheter och praktiks handledning. 1979. Wahlström och Widstrand. Stockholm
 • Berthelsen, J., Illeris, K. og Poulsen, S.C.: Projektarbejde. 1977. Borgen
 • Berthelsen, J.: Integreret Hovedstudium. Studieplansudvalget. 1976
 • Berthelsen, J. og Thorup, H.: Sygeplejerskeuddannelsen set i nyt perspektiv: Sådan kan vi få en ny sygeplejerske. Sygeplejersken, 25, 1974
 • Berthelsen, J. m.fl.(1969): Undersøgelse af arbejdsmiljø i Statens Åndssvageforsorgs Hovedkontor. Teknologisk Institut, afdeling for arbejdsledelse.
 • Berthelsen, J.: Kommunikationsmønstre i mindre grupper – med særligt henblik på anvendelse inden for organisationspsykologien. Specialeafhandling Københavns Universitet, 1968 (172s)
 • Berthelsen, J. m.fl.: Undersøgelse af socialpsykologiske faktorer og den kvalitetsmæssige udførelse af arbejdet i møbelindustrien. (86 s.)Teknologisk Institut, 1967
 • Termøhlen, J.(udført af  J. Berthelsen): Empirisk undersøgelse af sammenhæng mellem de psykologiske prøver og det senere forløb af pilotuddannelsen. Militærpsykologisk Tjeneste. 1965
 • Berthelsen, J.: Manuduktion i statistik og sandsynlighedsregning for psykologistuderende. Psykologistudiet ved Københavns Universitet, 1963

 

 

 

 


Curriculum Vitae 

(fuldtidsarbejde fremhævet)

 • 1958
 • :
  Efterslægtselskabets gymnasium: mat.nat. student
   
 • 1958-61:

 • Søværnet: Sergent- og officersskole, samt sejlads
   
 • 1961/62-69: 

 • Københavns Universitet(KU): psykologistudiet 
  praktik: Stolpegård(Montebello) 
  speciale: Kommunikationsmønstre
   
 • 1962-64
  København Skolevæsen: Lærervikar 
  KU: manuduktør i statistik og sandsynlighedsregning
   
 • 1964-66: 

 • Forsvarets center for lederskab: Forskningsassistent
  Efterslægten og Falkonergårdens gymnasium: Deltidslærer
   
 • 1967-69: 

 • Teknologisk Institut: Forskningsmedarbejder. Gruppetræner
   
 • 1969-72:
  Teknologisk Institut: Psykolog. Organisationskonsulent. Sensitivitetstræner. Forsker.
   
 • 1972-77:
  Psykologisk Laboratorium, KU: Amanuensis/adjunkt i organisationspsykologi: Community development; action research. Arbejdsmiljø.
   
 • 1977-79:
  Ballerup Kommunale Skolevæsen: Klinisk Psykolog.
   
 • 1980-
  Psykologisk Laboratorium, KU: Lektorat i pædagogisk psykologi. Projektorienteret undervisning. Professionel kompetenceudvikling. uddannelse og formidling. Visuelle medier.
  Dansk Psykologforening: Tillidsrepræsentant for psykologer ved KU
 • 1985-93: 

 • Dansk Psykologforening: medlem af bestyrelse, udvalg og/eller Psykolognyts redaktion.
 • 1981-92: 

 • AU, DLH: censor i arbejdspsykologi og socialpsykologi
  Handelshøjskolen, Didaktikgruppen: Pædagogisk Konsulent. Kursusleder.
 • 1989-93: 

 • Tony Horn: Uddannelse som gestaltterapeut, supervision, terapi
 • 1987-89 

 • Freelance: Konsulent og kursusleder for virksomheder og institutioner.
 • 1990-
 • 2000:
  AUC, RUC, DLH: Censor i anvendt psykologi, socialpsykologi, ledelse og styring, formidlingspsykologi

  Censor ved DLH (socialpsykologi, voksenpædagogik og ledelse), AUC (psykologi og kommunikation), RUC(psykologiprojekter), AU(pædagogisk psykologi),DEL(teoretisk pædagogikum).

  1985-95 Pædagogisk konsulent ved Handelshøjskolens didaktikafdeling

  Kurser for studerende i projektarbejde og for lærere i projektvejledning

  Kurser i team-work i lærergrupper og kollegial supervision ved syggeplejeskoler og sundhedsskoler 

  Kurser i studieteknik for DanskeBankAkademi

  Div.kurser og konferencer for undervisere ved mellem og højere uddannelser i Kvalitet i undervisningen, Evaluering af opgaver, opgavevejledning, Lærerens selvevaluering, Brug af visuelle medier(video og OH) i undervisningen

  Psykologforeningsarbejde:

  1985-93 Psykolognyts redaktion, bestyrelsen, uddannelses og forskningsudvalget(UFO)

  1980-98 Tillidsrepræsentant for psykologerne ved Københavns Universitet, Unversitetssektionen, div. samarbejdsudvalg ved HUM FAK, Psyk. Lab. og IKP. 

  2000-2005 diverse aktiviteter
  Psykologforeningens årskonference ' Fremtidens psykologiarbejde- I krydsfeltet mellem teori og praksis': Workshop  om kultur og personlighedsudvikling.

  Højskolen i Oslo: foredrag om dilemmapædagogik.

  Dansk Sundhedspsykologisk 10-årsjubileum oplæg om fremtidens klienter.

  AOF Kursus for voksenundervisere i fremtidspædagogik.

  m.fl.

 

 

Besøgstæller  (fra 01.11.06):                        Hit Counter